کتاب خانه های ما

 

کتاب خانه خدمات امدادی کاتولیک. مستقر در یک پناهگاه خدمات امدادی کاتولیک در آتن که میزبان تقریبا ۲۰ خانواده تکاملی و بیش از ۵۰ خانواده همسایه در پناهگاه های مجاور خدمات امدادی کاتولیک میباشد، ما یک کتاب خانه ای را که دارای ۳۲۰ کتاب فارسی، پشتو و عربی و بیش ۴۵۰ کتاب یونانی و انگلیسی میاشد، ساخته ایم.

کتاب خانه شیستو: در کمپ پناهندگان شیستو، که میزبان ۱۰۰۰ پناهنده افغان در کانتینر ها است.، ما یکی از کانتینر ها را به کتاب خانه تبدیل کردیم. این شامل بیش از ۳۰۰ کتاب فارسی و ۴۰۰ کتاب یونانی و انگلیسی، از جمله کتاب های کودکان و نوجوانان ، کتاب های درسی، دانش نامه ها، کتاب های یادگیری زبان و فرهنگ یونانی میشود. این در حال حاضر توسط داوطلبان محلی و پناهندگاه آموزش دیده اجرا میشود تا در نهایت بتوانند به طور کامل آن را اجرا کنند. این کتابخانه به لطف کمپین جمع آوری پول و کمک های کتاب از ناشران و افراد یونان ساخته شده است.