داوطلب


با ما داوطلب شوید

 

اگر آنچه را که ما انجام میدهیم دوست دارید، عالی خواهد که کمک شما را بدست آوریم! شما میتوانید ما را در عرصه فعالیت های رسانه های اجتماعی، استراتژی بازاریابی، ترجمه ها، جمع آوری و سازماندگی کتاب ها، کار دستی و یا هر چیزی دیگری که میخواهید ما را کمک کنید.

 

لطفا این فرم را پر کنید و ما ظرف ۴۷ ساعت به شما پاسخ خواهیم داد