پروژه های دیگر

aaa.jpg

پروژه آنتیگون: ما با آنتیگون، سازمان متمرکز بر مسائل پناهندگان زن در شمال یونان همکاری کردیم. ما بیش از ۲۰ کتاب را در زبان های فارسی و عربی برای سلامت زنان، سواد آموزی و غیره ارائه دادیم.

پروژه ملیسا: ما همچنین با ملیسا، سازمان متمرکز بر مسائل پناهندگان زن و کودکان در آتن همکاری کردیم. ما بیش از ۵۰ کتاب در زبان های فارسی، عربی، یونانی و انگلیسی از موضوعات و سطوح مختلف ارائه دادیم .

کنفرانس ها: به عنوان بخشی از کنفرانس خدمات کتاب خانه های پناهندگان و مهاجران، که در موسسه گوته در آتن برگزار شد، در موضوع کارگاه جمع آوری کمک های کتاب خانه شرکت کردیم. این یک بخش از چهار گروه کار، گروه ۱۵ نفر بوده. شرکت کنندگان از کارگاه آموزشی شامل افسران شهرداری، کتابداران، معلمان و دیگر افراد علاقه مند میشود.

انتشارات: ما با اکثریت نشریات یونان برای اهدای کتاب های کودکان مشغول به کار هستیم. تا کنون تعدادی قابل توجهی از کتاب های کودکان در زبان های انگلیسی و فرانسوی دریافت کرده ایم، که انتشارات برای ترجمه به زبان یونانی استفاده میکنند. این هزینه برای آنها صفر است. تا کنون بیش از ۳۵۰ کتاب های یونانی و انگلیسی جمع آوری کرده ایم.